Мениджмънт и управление на събития

orbitabgpleven logo

                                                                                   ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. Въведение

 

1.1 Целта на тази Политика за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Орбита БГ Плевен ЕООД.

 

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

 

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 1 май 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

 

II. Дефиниции

 

Орбита БГ Плевен ЕООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. Св.Св. Кирил и Методий 13, ЕИК 201266899, наричано по-долу за краткост „Орбита БГ Плевен ЕООД“.

 

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

 

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 

III. Принципи при обработването на лични данни

 

3.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

 

3.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

 

3.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

 

3.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

 

3.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

 

3.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

IV. Цел на обработването на лични данни

 

Орбита БГ Плевен ЕООД обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

 

Орбита БГ Плевен ЕООД обработва лични данни за следните конкретни цели:

 

4.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Орбита БГ Плевен ЕООД. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Орбита БГ Плевен необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:

•    сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт и други туристически услуги;

•    сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.

 

4.2 Mаркетинг, директен маркетинг

Орбита БГ Плевен ЕООД изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за предстоящи събития, организирани от Орбита БГ Плевен ЕООД.

 

 

V. Обхват на обработваните лични данни

 

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Орбита БГ Плевен ЕООД типично събира някои от следните лични данни: имена, телефон, e-mail, или други лични данни, изисквани за избраната услуга.

 

VI. Получатели на лични данни

 

Орбита БГ Плевен ЕООД предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

•    хотели, резервационни системи за хотели;

•    круизни компании, резервационни системи за круизи;

•    туроператори;

•    застрахователни и асистанс компании;

•    транспортни компании, компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети;

•    тиймбилдинг компании;

•    НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;

•    КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

 

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

 

VII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

 

7.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:

•    за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт и други туристически услуги – 2 години от датата на приключване на услугата;

•    за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. – 2 години от датата на приключване на услугата;

•    за счетоводни цели – 5 години от датата на приключване на финансовата година.

По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

 

7.2 Mаркетинг, директен маркетинг

Орбита БГ Плевен ЕООД изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани до оттегляне на съгласието.

Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

VIII. Права на субектите на лични данни

 

8.1 Право на достъп на субекта до личните му данни

Всеки субект има право да получи от Орбита БГ Плевен ЕООД информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:

•    категориите лични данни, които се обработват;

•    целите на обработването;

•    получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;

•    когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

•    съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;

•    правото на жалба до надзорен орган;

•    когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;

•    съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

 

8.2 Право на коригиране

Ако субектът смята, че личните данни, които Орбита БГ Плевен ЕООД обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

 

8.3 Право на оттегляне на съгласие

Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Орбита БГ Плевен ЕООД преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Орбита БГ Плевен ЕООД да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 8.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Орбита БГ Плевен ЕООД).

 

8.4 Право на възражение срещу обработването

Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Орбита БГ Плевен ЕООД, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Орбита БГ Плевен ЕООД не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Орбита БГ Плевен ЕООД незабавно ще я преустанови.

 

8.5 Право на изтриване на лични данни

Общо правило. Субектът има правото да поискате от Орбита БГ Плевен ЕООД изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Орбита БГ Плевен ЕООД е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

•    съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

•    субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 8.4 по-горе и Орбита БГ Плевен ЕООД няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;

•    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

•    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.

Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Орбита БГ Плевен ЕООД няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:

•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

•    за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Орбита БГ Плевен ЕООД;

•    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;

•    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

8.6 Право на ограничаване на обработването

В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Орбита БГ Плевен ЕООД временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:

•    когато се оспорва точността на личните данни – за срок, който позволява на Орбита БГ Плевен ЕООД да провери точността на личните данни;

•    когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;

•    когато Орбита БГ Плевен ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

•    когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 8.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Орбита БГ Плевен ЕООД имат преимущество пред интересите на субекта.

В изброените случаи Орбита БГ Плевен ЕООД може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

 

 

8.7 Право на преносимост на данните

Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Орбита БГ Плевен ЕООД, когато:

•    Орбита БГ Плевен ЕООД обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Орбита БГ Плевен ЕООД; и

•    обработването се извършва по автоматизиран начин.

За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Орбита БГ Плевен ЕООД към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

 

8.8 Правото на жалба до надзорен орган

Ако субектът смята, че Орбита БГ Плевен ЕООД обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

 

IX. Мерки за сигурност

 

Орбита БГ Плевен ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

•    Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;

•    Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;

•    Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;

•    Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;

•    Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

 

 

X. Политика за "бисквитките" (cookies)

 

Орбита БГ Плевен ЕООД  не използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си.

Орбита БГ Плевен ЕООД не събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

 

Орбита БГ Плевен ЕООД не използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи.

 

XI. Данни за контакт

 

„Орбита БГ Плевен“ ЕООД

гр. Плевен, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 13

тел.: +359 888882905

e-mail: orbitapl@yahoo.com

 

За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

гр. Плевен, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 13

тел.: +359 888882905

e-mail: orbitapl@yahoo.com

 

Компетентен надзорен орган: Комисията за защита на личните данни

https://www.cpdp.bg/

 

 

Заявления могат да се подават към Орбита БГ Плевен ЕООД до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочен по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.

Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Орбита БГ Плевен не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено лично (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).